لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    مطالعه تأثیر ماده آلی و کادمیوم بر توان گره زایی و تثبیت نیتروژن در گیاه لوبیا    کارشناسی ارشد    ایرانپور, محسن    2010-10-05
2    بررسی تغذیه نیتروژن و فسفر در رشد رویشی گیاه زعفران و تولید بنه‌ دختری    کارشناسی ارشد    چاجی, نسرین    2010-10-18
3    توزیع برخی از ذخایر کربن آلی خاک و فعالیت آنزیم فسفاتاز در شرایط مختلف کاربری‌ اراضی، مواد‌مادری و توپوگرافی در منطقه سیساب، بجنورد    کارشناسی ارشد    باقری فام, سمیه    2010-11-01
4    تاثیر اسیدیته و دما بر فعالیت آنزیم اوره‌آز در حضور کانی های پالی گورسکیت و سپیولیت    کارشناسی ارشد    رحمانی, حدیثه    2010-11-08
5    اثر سیگنال ملکولی جنیستئین بر بهبود وضعیت گره زایی و تثبیت ازت در گیاه لوبیا و سویا    کارشناسی ارشد    نیک بین, فهیمه    2010-11-08
6    تاثیر کرم خاکی بر جذب کادمیم و مس در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    عزیزی ارجستان, مینا    2010-11-08
7    تاثیر علف‌کش های فومسافن، سیمازین و پیریدیت بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود    کارشناسی ارشد    رسولی, راحیل    2010-11-09
8    تاثیر بیوچار بر عملکرد و اجزائ عملکرد گیاه ماش آبیاری شده با فاضلاب    کارشناسی ارشد    حمزئی, احسان    2011-06-06
9    تاثیر اسید هومیک عصاره گیری شده و تجاری و اسید ایندول استیک بر رشد و نمو توت فرنگی گلخانه ای    کارشناسی ارشد    دولتیان شیروان, نفیسه    2011-06-06
10    تاثیر قارچ آسپرژیلوس در هیدرولیز ترکیبات آلی فسفات    کارشناسی ارشد    جواهری, تکتم    2011-06-06
11    اثر کاربرد کمپوست و فلزات سنگین بر فعالیت آنزیم اوره‌آز و فسفاتاز در دو خاک آهکی رسی و شنی    کارشناسی ارشد    اسمعیل زاده فارمد, منا    2011-06-06
12    مطالعه رابطه همزیستی برخی گیاهان مرتعی با میکوریزا    کارشناسی ارشد    اسلانی کتولی, اسماعیل    2011-09-06
13    مدلسازی رشد و مدیریت کوددهی نیتروژن در تولید گیاه دارویی موسیر (Allium altissimum ) و پیاز خوراکی (Allium cepa L.)    دکتری (Ph.D)    منصوری, حامد    2011-12-18
14    مدیریت بهینه نیتروژن برای ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با استفاده از نیتروژن- 15    دکتری (Ph.D)    فیضی اصل, ولی    2011-12-22
15    نقش ریزوباکتری ها در کاهش زیستی آهن کانیهای آهن دار، خاک و تأثیر آن بر جذب آهن در ذرت و برنج    دکتری (Ph.D)    قربان زاده, نسرین    2012-01-16
16    - تثبیت شبه فلزات آرسنیک و آنتی‌موآن در خاک به کمک اکسید‌های منگنز، آهن ،آلومینیوم، زئولایت طبیعی و اصلاح شده وتثبیت گیاهی در حضور قارچهای مایکوریزائی    دکتری (Ph.D)    باقری فام, سعید    2012-02-02
17    بررسی تاثیر دیاتومیت بر حذف سرب از خاک های آلوده تحت تاثیر مواد آلی    کارشناسی ارشد    ظفرواحدیان, فائقه    2012-03-05
18    بررسی میدانی معادله‌های تعیین تنش برشی جریان متمرکز در خاکهای مارنی زیر کشت دیم    دکتری (Ph.D)    کریمی, حسین    2012-04-30
19    تاثیر ضایعات پوست دام، بیوچار و پتاسیم بر خصوصیات رشدی هویج و ویژگی های خاک    کارشناسی ارشد    نبوی نیا, فرشته    2012-05-14
20    تاثیر بیوچار بر چرخه نیتروژن و جذب آن در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    جاودانی صعودی, سارا    2012-05-14
21    تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و بافت خاک بر اشکال نیتروژن و جذب آن در ذرت    کارشناسی ارشد    مدرسی سریزدی, مهدیه    2012-06-11
22    تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس در کلات های مختلف بر فراوانی اندازه ذرات تیتانیوم (سنتز بیولوژیکی نانو ذرات تیتانیوم) در محیط آبی و در خاک بر روی اسفناج    کارشناسی ارشد    دربندی, محمد    2012-06-25
23    امکان‌سنجی خصوصیات رشدی بنه زعفران از خصوصیات نمونه‌های خاک با استفاده از ANN و MLR    کارشناسی ارشد    زرقانی, فریبا    2012-10-19
24    تاثیر قارچ پیریفورمسفورا ایندیکا بر روی رشد و جذب فسفر در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    نامور, پروانه    2013-04-15
25    تاثیر عنصر روی معمولی و نانو و قارچ میکوریزا بر خصوصیات خاک، رشد و عملکرد گیاه لوبیا    کارشناسی ارشد    پنام, زهرا    2013-04-15
26    اثر چرای دام و تاج پوشش گیاهان بوته ای بر روابط همزیستی گیاه و میکوریزا در مراتع بهارکیش قوچان    کارشناسی ارشد    خاکسارزاده محمدآباد, وجیهه    2013-04-29
27    بررسی تاثیر آرسنیک و مواد آلی بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز در خاک در یک خاک آهکی    کارشناسی ارشد    مزدوری, علی    2013-05-05
28    بررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کش‌های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات‌های مورد استفاده درگندم درخاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در ارقام نخود (Cicer arietinum L.)    کارشناسی ارشد    محمدنژادلجی, رحیم بخش    2013-05-05
29    تاثیر کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا برفراهمی فسفر از خاک فسفات زیر کشت ذرت    کارشناسی ارشد    سربرجی, بدری    2013-06-17
30    تأثیر فرانکیا و میکوریزا بر تثبیت نیتروژن، جذب فسفر، رشد و استقرار نهال های توسکا    دکتری (Ph.D)    کهنه, احسان    2013-06-18
31    بررسی اثرات متقابل ارقام گندم، تنش آبی و بقایای گیاهی در بازدارندگی نیترات‌زاییDMPP با استفاده از فناوری ردیابی ایزوتوپی 15N و 13C    دکتری (Ph.D)    موسوی شلمانی, میراحمد    2013-06-18
32    تاثیر مایکوریزا و شبه مایکوریزا بر جذب فسفر از خاک فسفات در گیاه ذرت زیر تاثیر تنش خشکی    کارشناسی ارشد    یزدی نژاد, مریم    2013-07-08
33    توزیع نیکل وکروم در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از سنگ‌های فوق‌بازی در امتداد یک کاتنا در غرب مشهد    کارشناسی ارشد    اکبری, سپیده    2013-07-08
34    تاثیر قارچ¬های پیریفورمسپورا ایندیکا و گلوموس موسه بر غلظت کادمیم در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    منظم, اتنا    2013-09-23
35    تأثیر اسید هیومیک و باکتری سودوموناس بر توزیع و فراهمی مس و روی در خاک آهکی    کارشناسی ارشد    ممتازکاری, مریم    2013-10-21
36    بررسی اثر تلقیح بذور نخود با میکوریزای آرباسکولار و شِبه میکوریزای داخلی در پاسخ به تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    ارشدی, محمدجواد    2014-01-05
37    تغییرات فعالیت آنزیمی خاک آلوده به سرب پس از گیاه‌پالایی به کمک EDTA و اسیدسیتریک    کارشناسی ارشد    حسینی, سیدسجاد    2014-09-29
38    تأثیر ناقل‌های الکترون و باکتری‌های Shewanella sp. و Pseudomonas aeruginosa بر کاهش زیستی آهن فریک و فراهمی عناصر کم‌مصرف    کارشناسی ارشد    شریفی, ستاره    2014-09-29
39    تأثیر اکتینومیست‌های خاک‌پوششی بر کنترل سودوموناس تولاسی و تریکودرما هاریزانوم    کارشناسی ارشد    طبیب زاده گناوه, فرزین    2014-11-10
40    تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا    کارشناسی ارشد    لال عرب, مژگان    2014-11-24
41    تاثیر ماده آلی، Cu(II), Zn(II), EC بر جذب تتراسایکلین توسط مونت موریلونایت    کارشناسی ارشد    لطفی, علی    2015-01-12
42    شناسایی فرایندهای ژئومورفیک و خاک‌سازی موثر بر تغییر و تحول خاک‌های دشت هرات    کارشناسی ارشد    محمودیان, فرسیلا    2015-11-23