لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    شناخت ناهنجاری های تغذیه ای و بررسی جایگزینی بیوفسفات طلایی با کودهای فسفاته وارداتی در درختان سیب    کارشناسی ارشد    محمد پسندیده    2002-09-06
2    حضور وفراوانی میکروریزای درخاک های زراعی استان خراسان و بررسی همزیستی آنها با گیاه یونجه    کارشناسی ارشد    وهاب ناظری اردکانی    2002-09-06
3    توانائی تثبیت بیولوزیکی ازت و حل فسفات سویه های ریزوبیوم لگومینوزارم همزیست با گیاه باقلا    کارشناسی ارشد    مریم غزایی یان    2002-07-06
4    تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولژیک و اجزای اسانس بابونه (مشاور دوم از سه مشاور)    کارشناسی ارشد    فرهاد رضوانی    2008-02-04
5    ارزیابی ماندگاری آترازین در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای تاثیر بر فعالیت میکروبی خاک و زیست بوهای زراعی    دکتری تخصصی    ابراهیم ایزدی دربندی    2008-09-08
6    بررسی اثرات باقیمانده علفکش های مزارع برنج استان مازندران بر برخی از محصولات رایج منطقه و فغالیت های میکروبی خاک    دکتری تخصصی    رضا ولی اله پور موزیرجی    2009-02-03
7    بررسی ساختار تنوع زیستی مزارع گندم استان خراسان    دکتری تخصصی    علیرضا خداشناس    2008-06-21
8    اثر شیرابه زباله شهری و جمعیت میکروبی موجود در آن بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در گیاه    کارشناسی ارشد    ثمانه آریابد    2006-02-08
9    تاثیر غلظت های مختلف اورانیوم بر گیاهان سویا و آفتابگردان و فعالیتهای میکروبی و آنزیمی خاک    کارشناسی ارشد    سعید باقری فام    2008-09-09
10    بررسی بستر کشت و تغذیه تکمیلی بر برخی صفات رویشی و زایشی سبزی جدید پینو    کارشناسی ارشد    زهرا کریمیان فریمان    2007-09-10
11    تغییرات مکانی سرب کادمیم نیکل روی در برخی خاکهای کشاورزی صنعتی و شهری محدوده بزرگراه مشهدچناران    کارشناسی ارشد    مائده شیرانی    2008-02-08
12    تاثیر تیوباسیلوس و آسپرژیلوس بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست    کارشناسی ارشد    مرضیه محمدی اریا    2007-11-11
13    بررسی روند آزاد سازی نیتروژن آهن و فسفر از پودر خون و استخوان و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    نسرین قربان زاده    2007-11-11
14    تاثیر آهک و کودهای نیتروژن بر کربن و نیتروژن آلی محلول در دو خاک آلفی سول    کارشناسی ارشد    منا مصدقی    2008-09-10
15    شناسایی و مطالعه توانایی همزیستی جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در خاکهای استان کرمان    کارشناسی ارشد    محبوبه ابوالحسنی زراعتکار    2006-02-09
16    تاثیر هوادهی خاک ملاس چغندر قند بر رشد و نمو کرم خاکی اسینا فتیدا و تغییرات فیزیکی و شیمییایی ورمی کمپوست بدست آماده از کود گاوی    کارشناسی ارشد    آتنا میربلوک    2006-09-11
17    بررسی تاثیر کادمیم و روی بر فرآیند زیستی تنفس و بیومس میکروبی نیتریفیکاسیون و فعالیت اوره آز در دو خاک آهکی و غیر آهکی    کارشناسی ارشد    نجمه یزدان پناه    2006-09-11
18    تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر روی کربن فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول    کارشناسی    حدیثه رحمانی    2009-05-31
19    تاثیر چرخه های یخ زدن و ذوب شدن خاک بر روی کربن فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول    کارشناسی    ندا احمدی حکمتی کار    2009-05-30
20    تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه    کارشناسی ارشد    روح اله مرادی    2009-08-09
21    نقش میکروارگانیزمها در حذف هیدروکربن ها ی نفتی از خاک    کارشناسی    سارا محمدی    2009-06-26
22    تاثیر اسید هومیک و اسید فولوویک در خصوصیات بیولوژیکی خاک و گیاه    کارشناسی    رقیه ساقی    2009-06-26
23    تاثیر کبالت در همزیستی باکتریهای ریزوبیوم و گیاهان لگومینه    کارشناسی    نفیسه دولتیان شیروان    2009-06-09
24    نقش مایکوریزا در افزایش تحمل گندم به خشکی    کارشناسی    مریم دوستکی    2009-06-09
25    بررسی تاثیرآنیونهای مختلف و زمان بر تغییرات کربن آلی محلول و فسفر معدنی محلول یک خاک آلفی سول    کارشناسی    منا اسماعیل زاده فارمد    2009-06-01
26    تاثیر افزودن ترکیبات مختلف کلسیمی و زمان بر تغییرات آمونیوم نیترات و نیتریت در یک خاک آلفی سول    کارشناسی    شادی عامل زنده دل    2009-06-17
27    بررسی امکان استفاده از کودهای شیمیایی برای رشد باکتری های اسیدی تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویی مس    کارشناسی ارشد    زهره سرچشمه پور    2005-07-10
28    تاثیر فاضلاب بر رفتار شیمیایی عناصر سنگین در خاک    کارشناسی ارشد    مرضیه کوچی    2003-02-03
29    تاثیر دی اکسید کربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گیاهی یونجه و گندم در دو خاک آهکی    کارشناسی ارشد    سلماز رضوی دربار    2010-02-17
30    تاثیر زئولیت و فسفر بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن و جذب آنها در گندم    کارشناسی ارشد    مهدی محمدی ثانی    2010-01-18
31    تاثیر پلی اکریلامید بر میکروارگانسمهای خاک    کارشناسی    نجمه فدردی    2010-07-05
32    کرم خاکی و جمعیت میکروبی خاک    کارشناسی    حسین خیرابادی    2010-07-06
33    بررسی اثرات نوع و ضخامت خاکپوش بر درجه حرارت، رطوبت خاک و خصوصیات رشدی چند گیاه مورد استفاده در فضای سبز شهری    کارشناسی ارشد    پیام پاکدل    2010-08-18
34    طراحی و ساخت و ارزیابی دستگاه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه    کارشناسی ارشد    جلال برادران مطیع    2010-09-21
35    بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیات کمی، کیفی و عمر پس از برداشت گل رز رقم ریویرا    کارشناسی ارشد    نگین قاسمی گندمانی    2010-09-14
36    ارزیابی مدیریت پس از برداشت پسماند گیاه جو بر کربن زیست توده میکروبی و فعالیت های آنزیمی خاک    کارشناسی ارشد    مریم السادات حسینی    2010-12-24
37    تاثیر باکتریهای سودوموناس فلورسنس و آرژینوزا    کارشناسی ارشد    دانیال رضائی    2011-01-24
38    تاثیر باکتری های ریزوبیوم و اگزوپلی ساکارید آن بر غلظت عناصر کلسم پتاسیم و سدیم گندم در سطوح مختلف شوری    کارشناسی ارشد    سمیه همایون    2011-02-08
39    اثر فلزات سنگین، ماده آلی و آهک در شرایط رطوبتی مختلف بر جمعیت نماتدهای خاک    کارشناسی ارشد    سیده هانیه سمسارتربتی    2011-09-21
40    امکان جایگزینی خاک پوششی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه ای سفید    کارشناسی ارشد    شیرین رضائی    2011-01-25
41    اثرات غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت های آنزیمهای اوره آز و فسفاتاز قلیایی    کارشناسی ارشد     فاطمه ولی زا ده کاخکی    2006-12-22
42    تاثیر کود های آلی ، شیمیایی و زیستی بر ویژکیهای زعفران    کارشناسی ارشد    زینب معصومی    2011-01-30
43    خود ترمیمی خاک    کارشناسی    سارا جاودانی صعودی    2011-05-31
44    نقش قارچهای آسپرژیلوس در تجزیه مواد فنلی    کارشناسی    طلعت محمدیان    2011-05-25
45    بیوچار و اثرات آن بر خاک    کارشناسی    ملیحه شخمکار    2011-05-24
46    تاثیر موریانه های پرورش دهنده قارچها بر خصوصیات خاک    کارشناسی    عاطفه فخرمند    2011-05-26
47    جداسازی، شناسایی وارزیابی تولید سیدروفور در باکتری های سودوموناس و تاثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت    کارشناسی ارشد    فاطمه طهماسبی    2011-10-23
48    تاثیر آهک ، فسفر و ماده آلی بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    لیلی السادات قرشی    2011-01-30
49    نقش هیف های خارجی میکوریزا آربسکولار در جذب فسفر روی و کادمیم در شبدر سفید    کارشناسی ارشد    آیدا معدنی ملاک    2012-01-18
50    مطالعه تأثیر ماده آلی و کادمیوم بر توان گره زایی و تثبیت نیتروژن در گیاه لوبیا    کارشناسی ارشد    محسن ایرانپور    2012-01-20
51    نقش کرمهای خاکی در زیست فراهمی عناصر کمیاب    کارشناسی    ساناز خسروپور    2012-05-16
52    انواع کودهای زیستی    کارشناسی    اکرم حسنی کوچه قاضیان    2012-05-16
53    بوچار و نقش آن در اصلاح خاک    کارشناسی    ایمان ظاهرسرابی    2012-05-16
54    روشهای استفاده از آنتی بیوتیک در درختان مثمر    کارشناسی    بدری سربرجی    2012-05-16
55    تاثیر کرم خاکی بر جذب کادمیم و مس در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    مینا عزیزی ارجستان    2012-05-22
56    بررسی فعالیت و خصوصیات جذبی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ومیکولیت    کارشناسی ارشد    حدیثه رحمانی    2012-09-18
57    تاثیر علف‌کش های فومسافن، سیمازین و پیریدیت بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود    کارشناسی ارشد    راحیل رسولی    2012-09-15
58    تاثیر فاضلاب و بیوچار بر فراهمی کادمیوم خاک و رشد گیاه ماش    کارشناسی ارشد    احسان حمزئی    2012-12-29
59    اثر جنیستئین بر همزیستی لوبیا و سویا با باکتری ریزوبیوم و بردی ریزوبیوم در تنش شوری    کارشناسی ارشد    فهیمه نیک بین    2012-10-17
60    تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم    کارشناسی ارشد    تکتم جواهری    2012-12-26
61    تجزیه زیستی نرمال هگزادکان در خاک¬های تلقیح شده با باکتری سودوموناس و باکتری¬های بومی مناطق آلوده به نفت    کارشناسی ارشد    سپیده سعیدی    2012-01-18
62    بررسی سطوح مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان    کارشناسی ارشد    مهناز باغانی اول    2005-02-02
63    اثر ورمی کمپوست و فلزات سنگین روی و کادمیم بر فعالیت آنزیم اوره‌آز و فسفاتاز قلیایی خاک    کارشناسی ارشد    منا اسمعیل زاده فارمد    2013-06-24
64    تاثیر پروتوزوئرهای خاک بر رشد گیاهان    کارشناسی    مریم قدسیان    2013-07-06
65    اثرات متقابل کرم خاکی بر ریزجانداران خاک    کارشناسی    آزاده احسانی نژاد    2013-07-06
66    تاثیر کرم خاکی بر فراهمی عناصر کمیاب    کارشناسی    جلال صادقی    2013-07-06
67    پوسته های بیولوژیکی    کارشناسی    ایمان صابری    2013-07-06
68    بررسی عملکرد خاک پیت و ورمی کمپوست بر روی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)    کارشناسی    امیر قاسمی    2013-07-06
69    توزیع برخی از ذخایر کربن آلی خاک و فعالیت آنزیم فسفاتاز در شرایط مختلف کاربری‌ اراضی، مواد‌مادری و توپوگرافی در منطقه سیساب، بجنورد    کارشناسی ارشد    سمیه باقری فام    2013-03-13
70    تاثیر اسید هومیک عصاره گیری شده و تجاری و اسید ایندول استیک بر رشد و نمو توت فرنگی گلخانه ای    کارشناسی ارشد    نفیسه دولتیان شیروان    2013-09-16
71    ارزیابی میزان ترسیب کربن در بوم نظامهای زراعی ایران با استفاده از مدلهای تجربی    دکتری تخصصی    زینت برومند رضازاده    2013-07-08
72    مطالعه رابطه همزیستی برخی گیاهان مرتعی با میکوریزا    کارشناسی ارشد    اسماعیل اسلانی کتولی    2013-02-02
73    تاثیر ضایعات پوست دام، بیوچار و پتاسیم بر خصوصیات رشدی هویج و ویژگی های خاک    کارشناسی ارشد    فرشته نبوی نیا    2014-01-28
74    نقش ریزوباکتری¬ها در کاهش زیستی آهن کانیهای آهن¬دار، خاک و تأثیر آن بر جذب آهن در ذرت و برنج    دکتری تخصصی    نسرین قربان زاده    2014-05-31
75    بررسی تغذیه نیتروژن و فسفر در رشد رویشی گیاه زعفران و تولید بنه‌ دختری    کارشناسی ارشد    نسرین چاجی    2013-01-24
76    تثبیت شیمیایی آرسنیک و آنتی‌موان در خاک به کمک اکسید‌های منگنز، آهن ،آلومینیوم، زئولایت اصلاح شده و تثبیت گیاهی در حضور قارچهای مایکوریزائی    دکتری تخصصی    سعید باقری فام    2014-08-20
77    مدیریت بهینه نیتروژن برای ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با استفاده از نیتروژن- 15    دکتری تخصصی    ولی فیضی اصل    2014-09-07
78    تاثیر 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) بر تغییرات نیترات، آمونیوم و رشدگیاه ذرت در دو بافت خاک    کارشناسی ارشد    مهدیه مدرسی سریزدی    2014-06-28
79    تأثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد و جذب فسفر و نیتروژن در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    پروانه نامور    2014-12-24
80    تاثیر آرسنیک و کود گاوی بر فعالیت اوره‌آز و فسفاتازقلیایی یک خاک آهکی    کارشناسی ارشد    علی مزدوری    2015-01-27
81    تاثیر بیوچار و کاتکول بر و ویژگی¬های رویشی گیاه ذرت و اشکال معدنی نیتروژن در دو خاک آهکی و اسیدی    کارشناسی ارشد    سارا جاودانی صعودی    2015-02-02
82    توزیع نیکل وکروم در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از سنگ‌های فوق‌بازی در امتداد یک کاتنا در غرب مشهد    کارشناسی ارشد    سپیده اکبری    2015-01-25
83    نقش ذرات اکسیدروی نانو و معمولی و میکوریزا بر جوانه زنی، خصوصیات خاک، رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز    کارشناسی ارشد    زهرا پنام    2015-01-28
84    تاثیر قارچ پیریفورمسفورا ایندیکا بر روی رشد و جذب فسفر در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    اتنا منظم    2014-12-24
85    استرانسیم خاک و اثرات زیست محیطی آن    کارشناسی    سهیلاسادات جغتائی    2015-05-24
86    تاثیر علف کش ها روی آنزیم های خاک    کارشناسی    الهه اخندی زهان    2015-05-27
87    نقش پروتوزوئرهای خاک در تغذیه گیاهی    کارشناسی    راضیه آهسته    2015-05-27
88    بررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کش‌های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات‌های مورد استفاده درگندم درخاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در ارقام نخود (Cicer arietinum L.)    کارشناسی ارشد    رحیم بخش محمدنژادلجی    2015-03-10
89    اندازه گیری گچ به روش حرارتی    کارشناسی    محمد دربندی    2010-05-12