لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    تخمین و پهنه بندی کربن آلی خاک با استفاده از داده های سنجش از دور و آنالیز عوارض زمین    دکتری (Ph.D)    فاضلی سنگانی, محمود    0000-00-00
2    اثر مایکوریزا در افزایش گیاه پالایی اورانیوم، سرب، کروم و کادمیوم بوسیله گیاه آفتابگردان            0000-00-00
3    تعیین نواحی حساس (hotspot) آلودگی سرب خاک‌های با کاربری مختلف در برخی نواحی شهری و حومه شهر مشهد با استفاده از شاخص منطقه‌ای مورن (Local Moran’s I) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)            0000-00-00
4    تاثیر مایه های تلقیحی آزاد و کپسول شده قارج Yarrowia و Glomus در حلالیت فسفر از خاک فسفات            0000-00-00
5    مقایسه سینتیک و تواناییNH4OAc و NaBPh4 در آزادسازی پتاسیم چند کانی میکایی به روش عصاره گیری متوالی            0000-00-00
6    مقایسه کاهش زیستی As(V) محلول و جذب شده بر روی گئوتیت در حضور باکتری شونلا            0000-00-00
7    مطالعه تأثیر ماده آلی و کادمیوم بر توان گره زایی و تثبیت نیتروژن در گیاه لوبیا    کارشناسی ارشد    ایرانپور, محسن    2010-10-05
8    بررسی تغذیه نیتروژن و فسفر در رشد رویشی گیاه زعفران و تولید بنه‌ دختری    کارشناسی ارشد    چاجی, نسرین    2010-10-18
9    توزیع برخی از ذخایر کربن آلی خاک و فعالیت آنزیم فسفاتاز در شرایط مختلف کاربری‌ اراضی، مواد‌مادری و توپوگرافی در منطقه سیساب، بجنورد    کارشناسی ارشد    باقری فام, سمیه    2010-11-01
10    تاثیر اسیدیته و دما بر فعالیت آنزیم اوره‌آز در حضور کانی های پالی گورسکیت و سپیولیت    کارشناسی ارشد    رحمانی, حدیثه    2010-11-08
11    اثر سیگنال ملکولی جنیستئین بر بهبود وضعیت گره زایی و تثبیت ازت در گیاه لوبیا و سویا    کارشناسی ارشد    نیک بین, فهیمه    2010-11-08
12    تاثیر کرم خاکی بر جذب کادمیم و مس در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    عزیزی ارجستان, مینا    2010-11-08
13    تاثیر علف‌کش های فومسافن، سیمازین و پیریدیت بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود    کارشناسی ارشد    رسولی, راحیل    2010-11-09
14    بهینه سازی شرایط کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا            2011-03-07
15    تاثیر بیوچار بر عملکرد و اجزائ عملکرد گیاه ماش آبیاری شده با فاضلاب    کارشناسی ارشد    حمزئی, احسان    2011-06-06
16    تاثیر اسید هومیک عصاره گیری شده و تجاری و اسید ایندول استیک بر رشد و نمو توت فرنگی گلخانه ای    کارشناسی ارشد    دولتیان شیروان, نفیسه    2011-06-06
17    تاثیر قارچ آسپرژیلوس در هیدرولیز ترکیبات آلی فسفات    کارشناسی ارشد    جواهری, تکتم    2011-06-06
18    اثر کاربرد کمپوست و فلزات سنگین بر فعالیت آنزیم اوره‌آز و فسفاتاز در دو خاک آهکی رسی و شنی    کارشناسی ارشد    اسمعیل زاده فارمد, منا    2011-06-06
19    مطالعه رابطه همزیستی برخی گیاهان مرتعی با میکوریزا    کارشناسی ارشد    اسلانی کتولی, اسماعیل    2011-09-06
20    مدلسازی رشد و مدیریت کوددهی نیتروژن در تولید گیاه دارویی موسیر (Allium altissimum ) و پیاز خوراکی (Allium cepa L.)    دکتری (Ph.D)    منصوری, حامد    2011-12-18
21    مدیریت بهینه نیتروژن برای ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم با استفاده از نیتروژن- 15    دکتری (Ph.D)    فیضی اصل, ولی    2011-12-22
22    نقش ریزوباکتری ها در کاهش زیستی آهن کانیهای آهن دار، خاک و تأثیر آن بر جذب آهن در ذرت و برنج    دکتری (Ph.D)    قربان زاده, نسرین    2012-01-16
23    - تثبیت شبه فلزات آرسنیک و آنتی‌موآن در خاک به کمک اکسید‌های منگنز، آهن ،آلومینیوم، زئولایت طبیعی و اصلاح شده وتثبیت گیاهی در حضور قارچهای مایکوریزائی    دکتری (Ph.D)    باقری فام, سعید    2012-02-02
24    بررسی تاثیر دیاتومیت بر حذف سرب از خاک های آلوده تحت تاثیر مواد آلی    کارشناسی ارشد    ظفرواحدیان, فائقه    2012-03-05
25    بررسی میدانی معادله‌های تعیین تنش برشی جریان متمرکز در خاکهای مارنی زیر کشت دیم    دکتری (Ph.D)    کریمی, حسین    2012-04-30
26    تاثیر ضایعات پوست دام، بیوچار و پتاسیم بر خصوصیات رشدی هویج و ویژگی های خاک    کارشناسی ارشد    نبوی نیا, فرشته    2012-05-14
27    تاثیر بیوچار بر چرخه نیتروژن و جذب آن در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    جاودانی صعودی, سارا    2012-05-14
28    مطالعه تغییرات تنوع زیستی در مزارع گندم تحت تاثیر کاربرد آفت کش ها، علف کش ها و تناوب زراعی    دکتری (Ph.D)    کریم پور, حسین    2012-05-27
29    تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و بافت خاک بر اشکال نیتروژن و جذب آن در ذرت    کارشناسی ارشد    مدرسی سریزدی, مهدیه سادات    2012-06-11
30    تهیه و ارزیابی ویژگی‌های ارگانو مونتموریلونیت تغییر یافته با نانو ذرات مگنتیت و اگزوپلی ساکارید باکتریایی و تاثیر کاربرد آن بر سینتیک، فعالیت آنزیم‌ها و زیست توده میکروبی خاک    دکتری (Ph.D)    ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه    2012-06-14
31    تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس در کلات های مختلف بر فراوانی اندازه ذرات تیتانیوم (سنتز بیولوژیکی نانو ذرات تیتانیوم) در محیط آبی و در خاک بر روی اسفناج    کارشناسی ارشد    دربندی, محمد    2012-06-25
32    بررسی امکان حذف کادمیوم توسط جلبک Spirulina platensis    کارشناسی ارشد    فاضلی نژاد, اعظم    2012-10-06
33    امکان‌سنجی خصوصیات رشدی بنه زعفران از خصوصیات نمونه‌های خاک با استفاده از ANN و MLR    کارشناسی ارشد    زرقانی, فریبا    2012-10-19
34    تاثیر قارچ پیریفورمسفورا ایندیکا بر روی رشد و جذب فسفر در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    نامور, پروانه    2013-04-15
35    تاثیر عنصر روی معمولی و نانو و قارچ میکوریزا بر خصوصیات خاک، رشد و عملکرد گیاه لوبیا    کارشناسی ارشد    پنام, زهرا    2013-04-15
36    اثر چرای دام و تاج پوشش گیاهان بوته ای بر روابط همزیستی گیاه و میکوریزا در مراتع بهارکیش قوچان    کارشناسی ارشد    خاکسارزاده محمدآباد, وجیهه    2013-04-29
37    بررسی تاثیر آرسنیک و مواد آلی بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز در خاک در یک خاک آهکی    کارشناسی ارشد    مزدوری, علی    2013-05-05
38    بررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کش‌های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات‌های مورد استفاده درگندم درخاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در ارقام نخود (Cicer arietinum L.)    کارشناسی ارشد    محمدنژادلجی, رحیم بخش    2013-05-05
39    بررسی اثرات چند روش تغذیه و آبیاری بر برخی از صفات کمی و کیفی درختان شهری در مشهد    دکتری (Ph.D)    پاکدل, پیام    2013-05-08
40    تاثیر کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا برفراهمی فسفر از خاک فسفات زیر کشت ذرت    کارشناسی ارشد    سربرجی, بدری    2013-06-17
41    تأثیر فرانکیا و میکوریزا بر تثبیت نیتروژن، جذب فسفر، رشد و استقرار نهال های توسکا    دکتری (Ph.D)    کهنه, احسان    2013-06-18
42    بررسی اثرات متقابل ارقام گندم، تنش آبی و بقایای گیاهی در بازدارندگی نیترات‌زاییDMPP با استفاده از فناوری ردیابی ایزوتوپی 15N و 13C    دکتری (Ph.D)    موسوی شلمانی, میراحمد    2013-06-18
43    جداسازی و کارایی باکتری های شور و قلیا پسند موثر در کاهش تنش شوری در گندم    دکتری (Ph.D)    اسکندری تربقان, مهرنوش    2013-06-18
44    بررسی نقش گلسنگ‌ها بر هوادیدگی سنگ‌های آذرین    دکتری (Ph.D)    رضوی دربار, سلماز    2013-06-18
45    تاثیر مایکوریزا و شبه مایکوریزا بر جذب فسفر از خاک فسفات در گیاه ذرت زیر تاثیر تنش خشکی    کارشناسی ارشد    یزدی نژاد, مریم    2013-07-08
46    توزیع نیکل وکروم در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از سنگ‌های فوق‌بازی در امتداد یک کاتنا در غرب مشهد    کارشناسی ارشد    اکبری, سپیده    2013-07-08
47    تاثیر کمپوست و کودهای شیمیایی بر خصوصیات خاک و آبشویی نیترات در رژیم‌های رطوبتی مختلف زیر کشت برنج    دکتری (Ph.D)    رضوی پورکومله, تیمور    2013-07-08
48    تاثیر قارچ¬های پیریفورمسپورا ایندیکا و گلوموس موسه بر غلظت کادمیم در گیاه ذرت    کارشناسی ارشد    منظم, اتنا    2013-09-23
49    تأثیر سطوح فسفر بر مقدار کربن آلی خاک و پرایمینگ خاک ریشه (ریزوسفر) گیاهان ذرت و گندم    کارشناسی ارشد    سعادتی فر, سعیده    2013-10-21
50    تأثیر اسید هیومیک و باکتری سودوموناس بر توزیع و فراهمی مس و روی در خاک آهکی    کارشناسی ارشد    ممتازکاری, مریم    2013-10-21
51    بررسی اثر تلقیح بذور نخود با میکوریزای آرباسکولار و شِبه میکوریزای داخلی در پاسخ به تنش خشکی    دکتری (Ph.D)    ارشدی, محمدجواد    2014-01-05
52    ارزیابی پتانسیل گونه های بومی قارچ میکوریزا از نظر بهبود تحمل به شوری درکنجد (Sesamum indicum L)    دکتری (Ph.D)    اسکوئیان, آرمین    2014-01-11
53    غیرمتحرک سازی لاکاز با مونتموریلونیت و زئولیت و تاثیر آن بر تجزیه 2 و 4- دی‌ نیتروفنل در خاک    دکتری (Ph.D)    رحمانی, حدیثه    2014-01-22
54    تأثیر آنتی بیوتیک های دارویی بر جامعه میکروبی خاک باروش PICT    دکتری (Ph.D)    مولایی, علی    2014-01-22
55    توزیع مکانی و زمانی ویژگی های ژئوشیمیایی، کانی شناسی ریزگردها در استان خراسان رضوی    دکتری (Ph.D)    ضیایی, عاطفه    2014-03-03
56    تاثیر بیوسورفکتانت های باکتریایی مناطق آلوده به نفت در تجزیه زیستی آسنفتن و بنزوپیرن    دکتری (Ph.D)    سلیمانی, سحر    2014-06-01
57    تأثیر کاربری اراضی و ویژگی های خاک بر تنوع ژنتیکی باکتری های خاک    دکتری (Ph.D)    جلالی, قباد    2014-06-09
58    تاثیرکمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون و استخوان، سنگ فسفات و ازتوباکتر بر گیاهان اسفناج (Spinacia oleracea L.) و شلغم(Brassica Napus    دکتری (Ph.D)    اهوی, جواد    2014-06-23
59    تشخیص باکتری¬های سودوموناس فلورسنت مولد سیدروفور مبتنی بر روشهای ژنتیک مولکولی و کاربرد سیدروفور باکتریایی در محیط آبکشت    دکتری (Ph.D)    فانی یزدی, سید امین    2014-06-24
60    بررسی میزان انتقال و تجمع عناصر سرب و کادمیوم در خاک و جذب آنها درگیاهان چمن و رزماری سه منطقه شهری مشهد    دکتری (Ph.D)    شریعتی, محسن    2014-06-25
61    بررسی بکارگیری برخی ر‌هیافت‌های مدیریت نیتروژن با تاکید بر باکتری‌های تثبیت کننده به منظور ارتقای کارآیی مصرف نیتروژن در اراضی شالیزاری    دکتری (Ph.D)    محمدیان, محمد    2014-07-02
62    بررسی کارایی نانو و میکرو هیدروکسی آپاتیت در تثبیت کادمیوم و ارزیابی خطر زیست محیطی آن در خاک    دکتری (Ph.D)    فرزانگان, زهره    2014-09-08
63    تغییرات فعالیت آنزیمی خاک آلوده به سرب پس از گیاه‌پالایی به کمک EDTA و اسیدسیتریک    کارشناسی ارشد    حسینی, سیدسجاد    2014-09-29
64    تأثیر ناقل‌های الکترون و باکتری‌های Shewanella sp. و Pseudomonas aeruginosa بر کاهش زیستی آهن فریک و فراهمی عناصر کم‌مصرف    کارشناسی ارشد    شریفی, ستاره    2014-09-29
65    تاثیر پلیمرهای سوپر جاذب و بذر مغناطیسی بر رشد و گلدهی برخی گل های فصلی کشت شده در فضای سبز مشهد در شرایط کم آبیاری    دکتری (Ph.D)    کمالی, مریم    2014-10-14
66    تأثیر اکتینومیست‌های خاک‌پوششی بر کنترل سودوموناس تولاسی و تریکودرما هاریزانوم    کارشناسی ارشد    طبیب زاده گناوه, فرزین    2014-11-10
67    تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا    کارشناسی ارشد    لال عرب, مژگان    2014-11-24
68    بررسی تاثیر منبع تامین نیتروژن بر ویژگیهای کمی و کیفی مرزه در شرایط متفاوت آبیاری.    دکتری (Ph.D)    بهادریان, مجید    2014-12-28
69    تاثیر ماده آلی، Cu(II), Zn(II), EC بر جذب تتراسایکلین توسط مونت موریلونایت    کارشناسی ارشد    لطفی, علی    2015-01-12
70    تعیین و اعتبار سنجی مدل اندازه گیری هدایت الکتریکی ظاهری خاک براساس رطوبت، دما، وزن مخصوص ظاهری و بافت خاک.    دکتری (Ph.D)    برادران مطیع, جلال    2015-01-13
71    اثر شوری آب آبیاری، اسید هیومیک، ذرات سیلیسیم (نانو و معمولی) و میکوریزا بر خصوصیات خاک، عملکرد و عناصر غذایی ارزن (Panecum miliaceum)    دکتری (Ph.D)    احمدی, محمد    2015-01-31
72    تغییرات وابستگی مایکوریزایی ذرت و سویا در پاسخ به مقادیر مختلف فسفر و روی    کارشناسی ارشد    صادقی, جلال    2015-04-13
73    اثر آتش‌سوزی تجویزشده بر همزیستی گیاهان مرتعی و میکوریزا    کارشناسی ارشد    احمدی, جلیل    2015-05-11
74    تأثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) و قارچ میکوریزا (Funneliformis mossea) بر توزیع اشکال شیمیایی و جذب عناصر آهن، روی و منگنز توسط گیاه ذرت در یک خاک آهکی    کارشناسی ارشد    دهقانیان, حمید    2015-10-26
75    تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر معدنی شدن نیتروژن، زیست توده میکروبی و همزیستی بردی ریزوبیوم ژاپونیکوم با گیاه سویا    کارشناسی ارشد    اردمه, مجتبی    2015-10-26
76    شناسایی فرایندهای ژئومورفیک و خاک‌سازی موثر بر تغییر و تحول خاک‌های دشت هرات    کارشناسی ارشد    محمودیان, فرسیلا    2015-11-23
77    تاثیر مدیریت های سنتی پسماندهای گندم و چغندرقند بر روی خصوصیات خاک در شرایط مزرعه    کارشناسی ارشد    قریشی, فاطمه    2015-12-21
78    نرخ رسوب، آلایندگی و منشا ریزگردها در شهر مشهد    کارشناسی ارشد    محمودی, ریحانه    2015-12-21
79    بررسی کارایی گیاه¬پالایی در حذف هیدروکربن¬های نفتی از خاک با استفاده از زئولیت و ¬کمپوست    کارشناسی ارشد    حمیدی, اسیه    2016-01-11
80    تاثیر بازدارند ه های نیترات زایی و پودر درمنه بر خصوصیات رشدی کاهو و جذب نیترات درحضور مواد آلی مختلف    کارشناسی ارشد    سنگ سفیدی, سارا    2016-02-08
81    بررسی تاثیر تراکم کرم ، شستشو بستر و زمان بر خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست کود گاوی    کارشناسی ارشد    هاشمی بیدختی, عماد    2016-04-11
82    شناسایی و تأثیر متابولیتهای استرپتومایسس‌های MH بر تندش اسپور، رشد قارچ میکوریز آربوسکولار و کلنیزاسیون ریشه گیاه شبدر    دکتری (Ph.D)    پورمیرزایی سعداباد, زهرا    2016-06-01
83    بررسی تولید بیوفیلم جدایه های سودوموناس فلورسنس و فانروکیت کریزوسپوریوم و تاثیر بیوفیلم آنها بر فعالیت های زیستی و پالایش خاک آلوده به نفت خام    دکتری (Ph.D)    ترکاشوند, مریم    2016-11-14
84    تجزیه زیستی تریکلوزان و تتراسایکلین موجود در لجن فاضلاب اضافه شده به خاک توسط پلت¬های قارجی Pleurotus ostreatus و Trametes versicolor و جذب آنها در گیاه تربچه    دکتری (Ph.D)    معدنی ملاک, ایدا    2016-11-16
85    تأثیر بیوچار بر فرآهمی فسفر از خاک فسفات در حضور باسیلوس مگاتریوم و رایزوپاجئوس اینترادایسس در یک خاک آهکی    کارشناسی ارشد    جعفری, محمد    2016-12-05
86    تأثیر کادمیوم بر تولید گلومالین قارچ‏های گلومرال و نقش گلومالین بر ترسیب و جذب کادمیوم سورگوم    کارشناسی ارشد    گرامی, زهرا    2016-12-05
87    تاثیر بیوچار پوست پسته و بقایای گیاه جو بر فرسایش آبی و ویژگی¬های ساختمانی خاک    کارشناسی ارشد    مشایخی, رضوان    2016-12-05
88    تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی آهن از خاک غنی شده با ضایعات آهن و پیریت و تأثیر آن بر خصوصیات رشدی سویا    کارشناسی ارشد    دلیران, تکتم    2016-12-26
89    تاثیر فیتازهای مختلف قارچی بر انحلال فیتات کلسیم و جذب فسفر درگیاه ذرت    کارشناسی ارشد    ولی زاده حجار, تکتم    2016-12-26
90    هوادیدگی بیولوژیکی بیوتیت، موسکویت و میکروکلین توسط قارچ های پنیسلیوم و آسپرژیلوس    کارشناسی ارشد    جهان ارا, نیوشا    2017-01-16
91    بررسی جذب و واجذب کادمیوم بوسیله مونتموریلونیت و کائولینیت در کاربرد بیوسورفاکتانت    کارشناسی ارشد    بهاری, امین    2017-01-16
92    تاثیر وانادیوم ، مولیبدن و کبالت بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در سویا    کارشناسی ارشد    وزیری کنگ زیتون, سیده فاطمه    2017-02-06
93    تأثیر اسیدهومیک و زئولیت بر جیوه در خاک شور و نقش باکتری سودموناس (Pseudomonas putida) بر فراهمی جیوه در گیاه شلغم(Brassica rapa)    دکتری (Ph.D)    الصالح, علاء الدین    2017-04-26
94    تأثیر بیوچار بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و جذب عناصر غذایی گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تنش شوری    کارشناسی ارشد    مهدی زاده شاندیز, لیلا    2017-05-30
95    جداسازی و شناسایی جدایه های باکتری و سیانو باکتری مولد PHA و PHB    کارشناسی ارشد    یزدانپناه احمدابادی, فاطمه    2017-08-12